BasePAVE- Bärlagerbeläggning

BasePAVE® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, industriplaner och hamnar.

Den ökande trafikmängden i kombination med högre tillåtna totalvikter ställer i dag mycket höga krav på våra beläggningar. Peab Asfalt har i PAVE-serien utvecklat ett koncept för att möta framtidens trafik. Samtliga asfaltsmassor i PAVE-serien är CE-märkta.

Användningsområde

BasePAVE® är en mycket stabil och beständig bärlagerbelägg-ning med hög bärighet och lastfördelningsförmåga. BasePAVE® tillverkas med ett polymermodifierat bindemedel och är utvecklad för ytor med speciella krav och tungt belastade ytor såsom busshållplatser, industriytor och hamnar. Den är utvecklad med en god lastfördelningsförmåga vilket skyddar underliggande obundna lager för deformationer och ger konstruktionen en längre livslängd.

BasePAVE® är ett bärlager med hög styvhet och hög flexibilitet som i beläggningskonstruktionen placeras på det obundna materialet. Styvheten bidrar till att fördela belastningen i kon-struktionen medan flexibiliteten bidrar till att beläggningen inte spricker på grund av dragspänningar och rörelser i det underlig-gande lagret.

Egenskaper

  • Mycket goda stabilitetsegenskaper och högre styvhet bidrar bland annat till en ökad motståndskraft mot punkt-laster och bättre deformationsresistens.
  • Hög flexibilitet ger kraftigt förbättrade utmattningsegen-skaper och motverkar rörelser i underliggande lager.
  • Goda kohesionsegenskaper bidrar till ökad beständighet och förlängd livslängd.
  • SBS-polymermodifierat bitumen bidrar till en mycket god beständighet och förbättrar beläggningens egenskaper att motstå påfrestningar vid låga och höga temperaturer.

imagegn2rp.png

Utmattningstest genom 4-punktsböjning på asfaltbalkar

 

PAVEBit® – Polymermodifierat bitumen

BasePAVE® tillverkas med Peab Asfalts egenutvecklade poly-mermodifierade bitumen. PAVEBit® förbättrar beständigheten och flexibiliteten i beläggningen. Utöver detta ger PAVEBit® för-bättrade temperaturegenskaper med ökad stabilitet vid höga temperaturer och högre flexibilitet vid lägre temperaturer som motverkar sprickbildning vid låga temperaturer. Val av PAVEBit® görs utifrån belastningsförhållande samt klimatzon.

Bilderna visar skillnaden i täckningsgrad efter tvättning med eller utan PAVEBit®.

 

BasePAVE® tillverkas med utvalda och optimerade vidhäftningsmedel för att ge en mycket god långtidseffekt mot stripping. Accelererad provning med ”tvättning” av asfaltprover i rullflaska visar tydligt effekt av PAVEBit® med optimerat vidhäftningsmedel.

Miljö och ekonomi

BasePAVE® tillverkas i Peab Asfalts konverterade asfaltverk och uppvärmningen sker med förnyelsebara bränslen, främst bioolja. På så sätt halvveras de fossila koldioxidutsläppen vid tillverkningen.

En BasePAVE® beläggning är också återanvändbar till 100 % och kan i framtiden användas vid asfalttillverkning.

Det polymermodifierade bindemedlet och den stenrika optimerade kornkurvan bidrar till en ökad livslängd och bättre motståndskraft mot deformationer och sprickbildning. Ett flertal undersökningar visar att polymermodifierade bindemedel åldras (oxideras) långsammare än motsvarande beläggning med penetrationsbitumen. BasePAVE® kommer att få en längre livslängd än motsvarande standardbeläggning. Beläggningens livslängd ökar och ger längre intervall mellan beläggningsinsatserna, vilket ger en förbättrad totalekonomi och är bättre ur miljösynpunkt.

ECO-Asfalt - Det klimatsmarta valet

När du väljer Peab Asfalt som leverantör erhåller du automatiskt vår ECO-Asfalt vilken minskar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor. Vi garanterar samma höga kvalitet på levererad massa och färdig beläggning. Den är bara mer klimatsmart!

Klimatneutral bioolja minskar klimatpåverkan radikalt
Vid framställning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver störst mängd energi. Genom att biooljan helt ersätter fossil eldningsolja minskas klimatpåverkan radikalt. Biooljan tillverkas av restprodukter och klassas som koldioxidneutral.

Stor potential i ökad återvinning
Med ECO-Asfalt Plus uppnås ytterligare miljövinster genom inblandning av högre andel returasfalt, självklart kvalitets- och miljötestad för bästa prestanda.

Gör din egen klimatberäkning
Genom vår klimatkalkylator på ecoasfalt.se kan du själv göra din beräkning på hur mycket mindre din klimatpåverkan blir genom att välja ECO-Asfalt.

Broschyr - BasePAVE - bärlagerbeläggning

BasePAVE® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, industriplaner och hamnar.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.