Vår verksamhet

Verksamheten som har cirka 2000 anställda i Norden, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Vår verksamhet finns även i Norge, Danmark och Finland.

Peab Asfalts framgång bygger på stark lokal närvaro och närhet till dig som kund där vårt arbete präglas av god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. 

Tack vare våra kvalitetsmedvetna engagerade medarbetare med många års erfarenhet, kan du som kund känna dig trygg med att ditt projekt genomförs i tid till högsta kvalitet. Genom Peab Asfalts bolag i Norge, Danmark och Finland har vi också möjlighet att samverka över gränserna, vilket säkerställer utförande och utnyttjande av resurser vid stora resurskrävande och komplexa projekt.

Våra asfaltverk är strategiskt placerade över hela Sverige och tack vare ett antal mobila asfaltverk kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva asfaltbeläggningar samt mindre markarbeten över hela Sverige i samband med beläggningsarbeten.

Utöver asfaltering kan vi hjälpa dig med att utföra förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar såsom tankbeläggningar, HP-lagningar, potthålslagningar. Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen.

Är du intresserad av att få pris på asfaltering, skicka gärna en förfrågan eller så kan du enkelt hitta ditt närmaste kontaktperson och adresser till våra kontor.

Våra resurser

Genom samverkan mellan olika bolag inom Peabkoncernen, kan vi erbjuda dig totallösningar på ditt projekt - från ax till limpa - för dig som kund innebär det större flexibilitet och garanterad kapacitet vid större projekt.

  • Swerock - rikstäckande av betong- och bergmaterial, miljötjänster, recycling av byggmaterial samt maskin- och transporttjänster 
  • Lambertsson - uthyrning av maskiner, kranar, bodar och andra byggrelaterade hjälpmedel
  • Peab Sverige AB - bygg- och anläggningsverksamhet
  • Peab Grundläggning - grundläggningsentreprenader
  • Byggelement -  totalleverantör av prefabricerade betongelement
  • Utform - Konstruerar, tillverkar och monterar robusta utomhusprodukter i bl a lärk och ek för utegym, lekplatser, park- och naturområden, rastplatser, skolgårdar, rekreationsområden, campingplatser

Riktlinjer för internt arbete och extern samverkan

Ett antal riktlinjer vägleder vårt interna arbete och vår samverkan med externa parter. Det gäller inte minst hur vi tar ansvar för säkerhet, justa villkor och etiskt agerande i hela kedjan.

Vår Uppförandekod skall visa vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Grunden för uppförandekoden är Peabs kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Peab har undertecknat FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Peab erbjuder också en extern visselblåsartjänst där eventuell misstanke om oegentligheter kan rapporteras anonymt.

Hitta närmaste

Hitta ditt närmaste kontaktperson, kontor, laboratorium eller asfaltverk.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.