Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Inom Peab Asfalt satsar vi stora resurser på utveckling av material och processer och vi deltar i både nationella och internationella forskningsprojekt. Den främsta drivkraften är att hitta hållbara lösningar för framtiden.

Teknisk utveckling av material och processer

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Stora resurser satsas på att utveckla tillverkningsmetoder där alla resurser används optimalt, ersätta material med stor miljöpåverkan med mer hållbara alternativ, och skapa produkter som lever upp till högt ställda kvalitets- och miljökrav. I vår asfalttillverkning handlar det exempelvis om att hitta alternativa bindemedel med lägre klimatpåverkan, öka andelen återvinning i nyproduktion och optimera produktkvaliteten för maximal livslängd.

Återvinning sparar naturresurser

Genom att maximera användandet av det material som redan är i omlopp i vårt samhälle minskar vi behovet av att bryta eller tillverka nytt.

Asfalt är till 100 procent återvinningsbart och vid underhåll eller ombyggnad av vägar omhändertas alltid den asfalt som rivs upp. Här utvecklar vi metoder som möjliggör en högre andel asfaltgranulat i nyproduktion, med bibehållen eller till och med förbättrad produktkvalitet. Det minskar miljöpåverkan radikalt eftersom vi återanvänder både bergmaterial och bindemedel från den ursprungliga tillverkningen.

Samverkan och mod krävs för verklig hållbarhet

En stor del av vårt utvecklingsarbete sker i samverkan med kunder och leverantörer, branschorganisationer, universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt.

Genom att dela med oss av vår kunskap och lära av andra vill vi bidra till innovation men också till ökad öppenhet för nya material och arbetssätt. Det gäller inte minst hos de lagstiftare och myndigheter som påverkar möjligheterna att introducera dem på marknaden. Dagens kritiska läge kräver att vi agerar snabbare och tar större kliv. Det kräver en portion mod hos beställarna och ett flexiblare regelverk. Här vill vi utmana och själva utmanas!

Transparens underlättar rätt miljöval

Våra kunder ställer allt högre miljökrav och vi ser positivt på den utvecklingen. När miljö blir en viktig parameter skapas incitament i alla led för att utveckla mer hållbara lösningar.

Men miljöpåverkan är ett komplext område, och detta driver i sin tur efterfrågan på verifierad och jämförbar data som underlättar bedömningen. Vi har analyserat den totala miljöpåverkan från vår produktion av ECO-Asfalt utifrån ett livscykelperspektiv, från utvinning av råvaror till utleverans av färdig massa. Beräkningar och källor har granskats av tredje part och redovisas i en certifierad miljövarudeklaration (EPD). Den breda översynen ger en tydlig bild av vår miljöpåverkan som inte minst hjälper oss att prioritera rätt åtgärder i vårt fortsatta arbete.

Vi ligger i framkant

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.