Vad är asfalt?

Asfalt, eller asfaltbetong, som är den korrekta benämningen består av krossat stenmaterial, cirka 95% samt bitumen, ca 5%. Utöver detta tillsätts ofta även vidhäftningsmedel för att förbättra vidhäftningen mellan stenmaterialet och bindemedlet och på så sätt öka asfaltens beständighet.

Olika vägtyper kräver olika stenar och bindemedel

Stenmaterialet krossas i bergtäkter och sorteras i olika fraktioner (storlekar) för att blanda i asfaltverket. Bitumen är en oljeprodukt som framställs vid raffinering av råolja.

Både stenmaterial och bindemedel av olika kvalitet används. På högtrafikerade vägar i södra och mellersta Sverige används ofta relativt hårda bindemedel och nötningsbeständiga stenmaterial. Avsikten med detta är att den färdiga asfaltbeläggningen ska motstå de tunga trafikbelastningarna samt slitage av dubbdäck. I de norra delarna av landet används ofta mjukare bindemedel som bättre motstår det kalla vinterklimatet.

Tillverkningstemperaturer

Asfalten kan också delas upp i undergrupper med avseende på tillverkningstemperatur. Den dominerande produkten är varm asfalt. Varm asfalt tillverkas vid ungefär 150°C. Halvvarm asfalt tillverkas vid cirka 90°C och används framförallt på det lågtrafikerade vägnätet i mellersta och norra Sverige.  Det går även att blanda asfalt helt kallt. Då används en emulgering av bitumen och vatten.

När asfalten läggs ut på vägen och packas kallas den för beläggning. Stora trafikleder och motorvägar har oftast tre beläggningslager. Asfaltens tjocklek kan också variera beroende på typ av väg som skall asfalteras. De undre lagren ska vara stabila och lastfördelande medan de översta lagret, slitlagret, framförallt ska motstå nötning och vridning från trafikerande fordon samt ge trafikanten en jämn och behaglig yta att köra på.

Hållbar utveckling

Teknikutvecklingen under de senaste åren bidragit till en mängd nya produkter. Bitumen har till exempel modifierats med polymerer vilket har inneburit bättre temperaturegenskaper samt möjliggjort styvare asfaltkonstruktioner. Under senare år har även bullerdämpande beläggningar blivit populära. Tanken är att vägbeläggningen dränerar bort en del av däckbruset. Miljökrav har också drivit utvecklingen mot lågtempererad asfalt som produceras i cirka 30°C lägre temperatur med bibehållen prestanda och funktion.

Genom att ersätta delar av bitumen med lignin, som är en biobaserad restprodukt från träindustrin, kan asfaltens livslängd öka, vilket ger en ännu mer hållbar produkt som även minskar klimatpåverkan.

Slutligen är asfalt helt återvinningsbart. Vid nytillverkning kan 10-30% gammal asfalt tillsättas. I framtiden kommer dessa halter med stor sannolikhet att öka. Detta kommer ytterligare bidra positivt till asfaltbranschens tankar kring mindre miljöpåverkan och hållbar utveckling.

Peab Asfalt har i många år ständigt arbetat med miljön i fokus. Under Hållbarhet kan du läsa mer om vad vi gör för att minimera vår miljöpåverkan.

Våra asfaltprodukter

Peab Asfalt ligger i framkant vad gäller utveckling och förbättring av både nya och gamla beprövade asfaltprodukter.

Utläggningsmetoder

Inom asfalt finns det ett flertal sätt att asfaltera en yta på. Utläggningsmetoden kan variera beroende på om det är en hög- eller lågtrafikerad väg, om återvinning av returasfalt skall göras med mera.

Vad är det som luktar i anslutning till asfaltverk?

Peab Asfalt har under en tid fått synpunkter på lukt i anslutning till några få asfaltverk och depåer. Ett omfattande arbete har inletts för att spåra orsakerna som alltså bara förekommer på vissa orter. Nedan redovisar vi de vanligaste frågorna och svaren kring lukten.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.