En stark TA-organisation hjälper Peab att göra sina arbetsplatser säkrare

För att medarbetarna inom Peab som arbetar vid vägen skall få en så säker arbetsplats som möjligt är det viktigt att man har specialiststöd inom trafikanordningar (TA) som kan stötta organisationen med att omsätta kraven från anbudsskedet till produktionen så att man uppfyller kontraktskrav men även följer lagar och regler. Inom Peab har vi därför en egen stödjande TA-organisation vid val av och utförande av TA, men även som hjälp med att utbilda Peabs medarbetare i TA-frågor.

Sedan 2018 har Peab en egen organisation med specialister inom området Arbete på väg. Deras främsta uppgifter är att stötta Peab Asfalt, Peab Anläggning och Lambertsson TA i planering av trafik och skyddsanordningar, utföra egenkontroller samt hålla i Arbete på väg relaterade utbildningar. 

För att hjälpa Peabs medarbetare att skylta på rätt sätt har TA gruppen genomfört egenkontroller av utförandet av trafik- och skyddsanordningar ute på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Även de kontroller som Trafikverket gör hjälper också i företagets arbete och i samband med deras kontroller har man en dialog om hur man skall göra istället.

- Målet var att alla Peabs statliga driftkontrakt skulle få minst ett besök. Det var satt som en del i att introducera förbättrad arbetsmetodik vid planering av utförandet och för att bredda gruppens nätverk, men också för att Trafikverket hade ett uttalat mål att besöka driftkontrakten en till två gånger per år. Utöver det skulle även övriga arbetsplatser få besök i form av egenkontroller och förbättringsförslag. Ett mål jag tycker vi uppnått säger Anncatrin Elversson, TA chef, Peab Asfalt och Peab Anläggning.

För att få till ett förändringsarbete måste alla jobba tillsammans

Peab anser att för att få till ett förändringsarbete måste man jobba tillsammans, det vill säga alla företagen i branschen, med de som är ute och gör kontroller samt de som skriver regelverken.

- Det kan finnas skillnader i lagkrav och kontraktskrav, och vissa gånger är kraven som beställaren anger orimliga sett till både säkerhet och utförande. Vägarna ser inte alltid ut som exemplen i regelverken och i planeringsskedet har beställaren kanske inte varit ute och på plats och kontrollerat förutsättningarna i tillräcklig omfattning, säger Anncatrin. Skall vi då kunna påverka så att vi får större möjligheter att leda om trafiken eller anpassa trafikanordningarna gäller det att tidigt hitta det som inte stämmer och ställa frågor under anbudstiden så att vi kan utforma skyltningen på ett så rätt och säkert sätt för alla involverade, fortsätter Anncatrin. 

- De brister som Trafikverket upptäcker vid sina kontroller och som är kritiska för säkerheten och återkommande oavsett arbetstyp och entreprenör måste sammanställas och kommuniceras i större utsträckning till till exempel utbildarna och branschen.

Beställarna behöver planera för framtida underhåll vid ny- och ombyggnad av vägar

Ett av de största problemen idag på de högtrafikerade vägarna, är att entreprenörerna inte får plats med tillräckliga varnings- och skyddsfordon eller har möjlighet att leda om trafiken i den utsträckning som skulle behövts med hänsyn till säkerhet. På många vägar som idag har körfält och vägren, bygger man nu om vägrenen till ett extra körfält eller busskörfält och man monterar upp räcken och vajer. Det kan försvåra framtida vägunderhåll.

- Vi önskar att när man nu bygger om vägen, även borde tala om på vilket sätt man har tänkt sig att framtida underhåll ska kunna utföras av de som jobbar på vägen men även planera så att man skall kunna göra det säkert. Detta kan innebära att man till exempel har färdiga TA-lösningar och omledningsalternativ vid reparation av vägutrustning eller beläggningsarbeten, att man anordnar platser med digitala skyltar som kan användas så att man slipper ställa ut lösa vägmärken på vägbanor. Det görs inte idag. Här behövs det en förändring, avslutar Anncatrin.

 

Kontaktperson

Anncatrin Elversson

TA-chef

Anna-Karin Svantesson

Kommunikation

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.